Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Název
  • Obec Krátká Ves
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Krátká Ves jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
  Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
  Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
  V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obecní úřad
    Krátká Ves 31
    582 22 Přibyslav
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
   • Obecní úřad
    Krátká Ves 31
    582 22 Přibyslav
  • 4.3 Úřední hodiny
   Pondělí 18:00 – 19:30
  • 4.4 Telefonní čísla
   • mobilní: starostka: 739 089 330
   • mobilní: místostarosta: 608 963 554
  • 4.5 Čísla faxu
   • fax: –
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 13224521, kód banky: 0100
   KB – Komerční banka
  • Číslo účtu: , kód banky: 0710
   Česká národní banka
 • 6. IČO
  00267708
 • 7. DIČ
  Obec není plátcem DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
 • 11. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

   • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

   • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

   • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

   • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

   • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

   Úplné znění právních předpisů je dostupné na:
   http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  • 14.2 Vydané právní předpisy
   Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  Úhrady za poskytování informací nebyly stanoveny.
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   • Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žádná usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
   Obec Krátká Ves nedisponuje vzory licenčních smluv.
  • 16.2 Výhradní licence
   Obec Krátká Ves nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • 17.1. Rozsudky
  • 17.2. Výdaje na soudy
 • Další povinně zveřejňované informace
  • Ochrana osobních údajů – GDPR [PDF, 622 kB]
  • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace
  • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy